Gränslandet

 • Toppbanner
 • Vy
 • Granslandet
 • Grovelsjon

Prosjekten Gränslandet:en bïjre

Gränslandet lea bïevneshprosjekte dah uktsie vaarjelamme eatnemedajvh mejtie mijjieh gåhtjobe ”Gränslandet”. Prosjekten åssjelh lea dutnjien aelhkebe darjodh gie dajvese guessine båatah jallh jienebe sïjhth daejredh. Maam gååvnese vuejnedh jïh aejhtsedh. Mah njoelkedassh jïh mah dejtie juakadehtieh ovmessie dajvine jïh laantine. Maam edtjh datne ussjedh gosse guessine båatah guktie ij maehtieh datnem goeredh Gränslandet:esne. Ektesne maehtebe mijjieh sinsitniem viehkiehtidh daam vierhtegs eatnemedajvem vaarjelidh båetije biejjide!

Dïhte lea Lïeneståvroe Jïemhten jïh Dalarna lïenine mah ektesne Fylhkemaennine Hedmarken jïh Åarjel-Trøndelagen fylhkine prosjektem juhtedh. Prosjekte 2009 raejeste 2011 raajan jåhta.

Dah njieljie åejvieladtji diedte lea dajvem sujhtedh jïh reeredh jïh leah guhkiem dejnie laavenjostedh. Laavenjostemen tjïrrh daarpoem aajhtseme bïevnesh Gränslandet:en nuepieh ålkoejielemasse jïh dan eatneme- jïh kultuvrevierhtieh.

Dam sæjhta jaksedh:

 • Buerebe nuepieh eatnemelïhke ålkoejielemasse jïh turismasse dajvesne,
 • jienebe bïevnesh dajven ålkoejielemekvaliteti bïjre jïh eatneme- jïh kultuvrevierhtieh,
 • unnebe napkeme jïh eatnemebyjresem stuvredh,
 • buerebe båatsoem dajvesne vaarjelidh,
 • stuerebe guarkoe vaarjelimmie, gorredimmie jïh reereme varjelamme eatnemem jïh,
 • jienebe ektiebarkoe eatnemereeremh Nöörjesne jïh Sveerjesne.

Dennie webbesijjine lea jaepien 2011 barkeme. Seamma sïenten lea ektie gærjetjem dorjeme jïh aaj skïlth jïh bïevneshskïlth mah leah 61ovmessie sijjine biejeme Gränslandet:en sisnie jïh vihkeles sijjiej lïhke.

Barkoem lea Interreg-prosjekten tjïrrh jåhteme mah EU lea maakseme jïh aaj eatnemevaarjelimmiebeetneginie nöörjen jïh sveerjen staatijste. Jaepien 2011 mænngan edtjieh dah njieljie reeremh jåerhkedh laavenjostedh prosjekten Gränslandet:en tjïrrh.

Webbplatsen

Webbplatsen har utformats under 2011 i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands och Dalarnas län samt Fylkesmännen i Hedmark och Sør-Trøndelag fylke.

Text, bild och redaktion
Naturcentrum AB
Strandtorget 3
444 30 Stenungsund
Telefon: 0303-726260 / +46 303 72 62 60
www.naturcentrum.se

Grafisk form
Syre
Stortorget 8
831 31 Östersund
Telefon: 063-57 50 70 / +46 63 57 50 70
www.syre.se

Kontakta oss

På den här sidan finns kontaktuppgifter till de myndigheter som förvaltar och sköter de skyddade naturområden som vi kallar "Gränslandet".

Rogens naturreservat 

Förvaltning, tillsyn och skötsel
Länsstyrelsen Jämtlands län
Naturvård
Residensgränd 7
831 86 Östersund
Telefon: 0046 (0)10 225 30 00
www.lansstyrelsen.se/jamtland


Långfjällets naturreservat
Städjan-Nipfjällets naturreservat
Töfsingdalens nationalpark

Förvaltning, tillsyn och skötsel
Länsstyrelsen Dalarnas län
Naturvårdsenheten
Åsgatan 38
791 84 Falun
Telefon: 0046 (0)10 225 00 00

Lokalkontor Idre
Telefon: 0046 (0)10 225 03 74

www.lansstyrelsen.se/dalarna


Femundsmarka nasjonalpark i Sør-Trøndelag
Langtjønna landskapsvernområde

Förvaltning och skötsel
Fylkesmannen i Sor-Trondelag
Statens Hus
7648 Trondheim
Telefon: 0047 73 19 90 00
www.fylkesmannen.no/st

Tillsyn
Statens naturoppsyn, SNO
Doktorjonna
7374 Roros
Telefon: 0047 40 41 14 26
www.naturoppsyn.no


Femundsmarka nasjonalpark i Hedmark
Femundslia landskapvernområde
Grøvelsjøen naturreservat
Gutulia nasjonalpark

Förvaltning och skötsel
Fylkesmannen i Hedmark
Statens Hus,
Postboks 4034
2306 Hamar
Telefon: 0047 62 55 10 00
www.fylkesmannen.no/hedmark
 

Tillsyn
Statens Naturoppsyn, SNO
2433 Drevsjo
Telefon: 0047 91 31 25 51
www.naturoppsyn.no

Tillsyn
Engerdal fjellstyre
Telefon: 0047 62 45 91 77
www.engerdal-fjellstyre.no


Huvudsaklig markägare på svensk sida

Statens Fastighetsverk
Telefon: 0046 (0)63 19 93 90
www.sfv.se

Huvudsaklig markägare på norsk sida, ansvar för buer

Statskog SF   
Telefon: 0047 74 21 30 00
www.statskog.no

Om Projekt Gränslandet

Gränslandet är ett informationsprojekt för de nio skyddade naturområden som vi kallar för "Gränslandet". Tanken med projektet är att underlätta för dig som besöker området eller bara vill veta mer. Vad finns att se och upptäcka? Vilka regler är det som gäller och hur skiljer de sig åt mellan de olika områdena och länderna? Vad ska du som besökare tänka på för att lämna så få spår som möjligt efter dig och ditt besök i Gränslandet? Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevara detta värdefulla naturområde för framtiden!

Det är Länsstyrelsen i Jämtlands och Dalarnas län som tillsammans med Fylkesmännen i Hedmark och Sør-Trøndelag fylke driver projektet. Projektet har pågått mellan 2009 och 2011.

De fyra myndigheterna ansvarar för förvaltning och skötsel i området och har haft kontakt och samarbetat praktiskt under lång tid. Genom samarbetet uppmärksammades behovet av samordnad information om Gränslandets möjligheter till friluftsliv samt rika natur- och kulturvärden.

Syftet är att uppnå:

 • bättre möjligheter för naturnära friluftsliv och turism i området,
 • ökad information om områdets friluftslivskvaliteter samt natur- och kulturvärden,
 • minskat slitage och störning på naturmiljön,
 • bättre hänsynstagande till rennäringen i området,
 • ökad förståelse för skydd, bevarande och förvaltning av skyddad natur och
 • ökat samarbete mellan naturförvaltningsmyndigheterna i Norge och Sverige.

Denna webbplats har utformats under 2011. Samtidigt har det producerats en gemensam folder samt skyltställ och informationsskyltar som placerats ut på 61 olika platser inom Gränslandet och vid viktiga entréer.

Arbetet har drivits inom ett gränsöverskridande Interreg-projekt som finansierats med EU-medel samt med naturvårdspengar från norska och svenska staten. Efter 2011 kommer de fyra förvaltningsmyndigheterna att fortsätta samarbeta inom projekt Gränslandet.